Zgodnie z art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, PR INDUSTRIAL S.r.l. z siedzibą w Casole d’Elsa, miejscowość Piano – Siena (Włochy) VATn.06264860484, tel. (+39) 0577/9651 Fax. (+39) 0577949076 (”PR Industrial”), jako Administrator danych osobowych informuje osoby fizyczne i prawne, zwane dalej „Użytkownikami”, wchodzące na strony internetowe www.pramac.com, www.lifter.it, www.pramacparts.com, www.powermategenerators.eu i www.nomoreblackout.com (dalej „Serwisy”) w celu uzyskania informacji technicznych i handlowych o produktach i działalności PR Industrial oraz jej spółek zależnych przechowuje, o zakresie, sposobie, charakterze, przekazywaniu i udostępnianiu danych gromadzonych za pośrednictwem Użytkownika podczas rejestracji i nawigacji w witrynie internetowej.

1. Typ danych
Dane mogą być gromadzone za pomocą różnych środków, w następujący sposób:
• Dane podane dobrowolnie przez użytkownika.
PR Industrial zbiera dane podane dobrowolnie przez użytkowników na formularzach zamieszczonych w serwisach, na formularzach papierowych lub w inny sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
• Dane dotyczące nawigacji na stronie internetowej
Systemy informatyczne i procedury oprogramowania służące do działania serwisów w zwykły sposób pozyskują pewne dane osobowe, których transmisja jest konieczna przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są zbierane w celu powiązania z poszukiwaną osobą, której dane dotyczą. Mogą jednakże ze względu na swój charakter umożliwić identyfikację użytkowników podczas przetwarzania i kojarzenia z danymi posiadanymi przez osoby trzecie. Ta kategoria danych obejmuje: adresy IP lub nazwy domeny komputerów, z których korzystają użytkownicy łączący się z serwisami; adresy URL (Ujednolicony Identyfikator Zasobów) zapis żądanego zasobu; czas zapytania; metoda przesłania zapytania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi; kod numeryczny określający stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślny, błędny itp.) oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te służą wyłącznie do zbierania anonimowych informacji statystycznych o korzystaniu z serwisów i sprawdzania ich prawidłowego działania, do identyfikacji nietypowych warunków i / lub nadużyć, a po przetworzeniu zostaną usunięte.
Tego rodzaju dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w hipotetycznych przypadkach przestępstw internetowych; Z wyjątkiem tego przypadku, dane są obecnie przechowywane przez czas wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w celu realizacji żądanej przez użytkownika usługi i zagwarantowania transmisji komunikacji.

• Ciasteczka (Cookies)
Serwisy używają plików cookies, aby zapewnić integralność procedury rejestracji i dostosowania jej do zadań. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, zapisywany na dysku twardym użytkownika strony internetowej. Pliki cookies nie mogą być używane do uruchamiania programów ani wysyłania wirusów do komputera użytkownika. Pliki cookies są przypisywane do Użytkownika w sposób unikalny i mogą być odczytane tylko przez serwer domeny, z której zostały wysłane.
Jednym z głównych celów plików cookies jest oszczędność czasu użytkowników serwisów. Na przykład, jeśli strona internetowa jest modyfikowana lub odwiedza się serwis, plik cookies umożliwi odwiedzanej stronie internetowej przywołanie informacji specyficznych dla użytkownika podczas kolejnych wizyt. Stosowanie plików cookies umożliwia dostarczanie użytkownikowi spersonalizowanych treści i ułatwia odwiedzanie serwisów. Podczas kolejnej wizyty na stronie internetowej podane wcześniej informacje mogą zostać odzyskane w celu uproszczenia korzystania z niestandardowych funkcji przez użytkownika.
Aby wysyłać pliki cookies, strony internetowe PR Industrial mogą wykorzystywać technologię internetową opartą na beaconing ( inaczej przeźroczyste obrazy ), znaną również jako „czysty gif” lub technologia tagów akcji. Technologia ta umożliwia firmie PR Industrial sporządzanie zbiorczych statystyk dotyczących korzystania z serwisów, na przykład liczby odwiedzających, którzy weszli w interakcję z kluczowymi elementami stron internetowych, przykładowo klikając w linki lub obrazy. PR Industrial może udostępniać swoim partnerom statystyki zbiorcze.
Użytkownicy mogą zaakceptować lub odrzucić pliki cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookies. Jeżeli zdecyduje się na odrzucenie plików cookies, możliwe, że nie będzie już mógł korzystać z funkcji interaktywnych dostępnych na stronie internetowej.

2. Cel przetwarzania
Dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane w następujących celach:
1. Odpowiedzi na zapytania (informacje, szacunki, pomoc itp.), które użytkownicy mogą kierować za pomocą adresów e-mail lub formularzy kontaktowych znajdujących się na stronach internetowych;
2. aby umożliwić nawigację i przeglądanie serwisów oraz dostęp do zastrzeżonych obszarów;
3. do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub SMS-a w zakresie usług i / lub produktów podobnych do żądanych;
4. sporządzania opracowań, badań lub statystyk rynkowych, przesyłania informacji reklamowych, informacji handlowych lub materiałów promocyjnych;

3. Sposób przetwarzania i wykorzystywania danych
Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane głównie drogą elektroniczną lub w każdym przypadku automatycznie, zgodnie z artykułami 25 i 32 RODO, i w każdym przypadku poprzez wdrożenie określonych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub niewłaściwemu wykorzystaniu i / lub nieautoryzowanemu dostępowi.
Dane są przechowywane w formie elektronicznej i / lub papierowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywanie ograniczone jest przez czas niezbędny do osiągnięcia celu.

4. Zgodność z prawem przetwarzania i dobrowolna lub obowiązkowa zgoda
W celach, o których mowa w punkcie 2, podanie danych przez użytkownika jest konieczne, a brak ich podania, choćby częściowy, skutkować będzie niemożliwością wykonania obowiązków wynikających z umowy, w której osoba, której dane dotyczą, jest zaangażowany/a i / lub w świadczenia oferowanych / żądanych usług; W odniesieniu do tego celu zgoda nie jest wymagana, a przetwarzanie jest zgodne z prawem zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt b RODO.

Przetwarzanie, o którym mowa w punkcie 2, dokonywane jest w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług podobnych do tych, które zostały zakupione przez użytkownika, znajduje zastosowanie na podstawie art. 6 ust.1 punkt f RODO, w uzasadnionym interesie PR Industrial polegającym na promowaniu własnych produktów lub usług w kontekście, w którym osoba, której dane dotyczą, może zasadnie oczekiwać takiego przetwarzania, któremu użytkownik może się w każdej chwili sprzeciwić.
Przetwarzanie w celach handlowych i promocyjnych opisanych w punkcie 2 odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt a RODO. Podanie danych osobowych w tych celach jest całkowicie opcjonalne i nie zagraża korzystaniu z usług.

5. Komunikacja i przekazywanie danych osobowych
Dane użytkowników są gromadzone i przetwarzane w siedzibie PR Industrial lub w biurach personelu technicznego utworzonego w celu obsługi serwisów, zwanego procesorem zewnętrznym.

Bez uszczerbku dla tych komunikatów, które mają na celu wypełnienie zobowiązań prawnych, wszystkie dane zebrane w celach określonych w punkcie 2 mogą być przekazywane następującym osobom:
• podmioty wyznaczone przez PR Industrial do wykonywania czynności bezpośrednio związanych lub powiązanych z dostawą i dystrybucją produktów lub usług zamówionych przez użytkownika;
• podmiotom, które mogą uzyskać informacje o danych ze względu na pełnioną przez siebie rolę podmiotu przetwarzającego dane lub osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w PR Industrial.

Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane firmom należącym do PR Industrial Group z siedzibą w UE lub poza nią w celu umożliwienia tym firmom prowadzenia ich własnych działań marketingowych, dostarczania informacji, ofert dotyczących produktów, usług i / lub dalszych inicjatyw.

Niektóre kraje spoza UE mogą nie zagwarantować bezpiecznego i prawidłowego przetwarzania danych; w związku z tym, mimo że zasady PR industrial Group dokładnie regulują transfery między firmami chroniąc dane osobowe, PR Industrial żąda od użytkowników wyraźnej zgody na przekazywanie danych do spółek Grupy PR Industrial mających siedzibę poza UE zgodnie z artykułem 49 RODO. Spółki należące do PR Industrial są współadministratorami przetwarzania danych.
Brak przesłania żądanych danych i / lub zgody na przekazanie danych do tych krajów spoza UE (co może nie gwarantować odpowiednich przepisów dotyczących prywatności danych) będzie skutkować nie rozpatrzeniem wniosku w tej sprawie przez PR Industrial.
Dane w żadnym wypadku nie będą podlegały rozpowszechnianiu.

7. Prawa użytkownika
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zwrócić się do PR Industrial o dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie (tzw. „Prawo do bycia zapomnianym”) lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 20 RODO; Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, a także prawo do uzyskania dotyczących go danych ( inaczej możliwość przenoszenia ) w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu z automatycznego urządzenia, w przypadkach przewidzianych w art. 20 RODO.

W każdym przypadku użytkownik ma zawsze prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego (Garante della Privacy) zgodnie z art. 77 RODO, jeśli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Ponadto zgodnie z art. 7 ust.3 RODO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę; Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody uzyskanej przed cofnięciem.

Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z Administratorem danych lub powiązanymi podmiotami przetwarzającymi dane, kontaktując się z PR Industrial S.r.l. Miejscowość Piano 53031, Casole d’Elsa, Siena-Włochy, wysyłając faks na numer (+39) 0577965215 lub wysyłając e-mail privacy@pramac.com

 

8. Zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności
Niniejsza polityka prywatności weszła w życie 16 lipca 2018 roku; PR Industrial może zdecydować o zmianie lub aktualizacji w całości lub w części, a także o wprowadzeniu wszelkich zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku istotnych zmian w treści ogłoszenia informacyjnego PR Industrial powiadomi użytkowników o umieszczeniu ogłoszeń na głównej zakładce stron internetowych lub alternatywnie, przesłaniu zawiadomienia bezpośrednio do użytkowników. PR Industrial sugeruje, aby użytkownik od czasu do czasu zapoznał się z niniejszą informacją o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z inicjatywami podejmowanymi przez PR Industrial w celu ochrony poufności gromadzonych danych osobowych.