PR Industrial Srl, z siedzibą we Włoszech, località il Piano –Casole d’Elsa (SI) oraz jej zależne zależne i / lub stowarzyszone z (dalej „PR Industrial”) dziękujemy za odwiedzenie tej strony internetowej (dalej „Witryna”). Odwiedzając witrynę użytkownik zgadza się z warunkami prawnymi warunkami użytkowania.

Informacje, materiały fotograficzne, dane, oprogramowanie, grafika, filmy, obrazy, produkty i ogólnie wszystkie materiały zawarte w Witrynie (dalej „Materiały”) będą uważane za wyłączną własność PR Industrial i / lub osób trzecich.

Wyraźnie zabrania się powielania, nawet częściowego, powielania, pobierania, nagrywania, publikowania lub rozpowszechniania Materiału w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody PR Industrial.

Znaki towarowe „PRAMAC” i „LIFTER” są nazwami handlowymi i graficznymi zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością PR Industrial, a także ich odpowiednie loga. Wszelkie inne znaki towarowe i loga wyświetlane w Witrynie stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

Jakiekolwiek użycie lub powielanie tych znaków towarowych i log, z jakiegokolwiek powodu lub celu, jest wyraźnie zabronione.

PR Industrial, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Materiały zawarte w tej Witrynie są niedokładne pod względem technicznym lub zawierają błędy typograficzne oraz nie udziela żadnych gwarancji ani gwarancji w związku z niniejszą Witryną, jej zawartością lub usługami, w tym: przykładowo – że będzie zawsze dostępny, bez przerw i błędów w funkcjonowaniu, lub że będzie bezpieczny przed złośliwymi programami (takimi jak wirusy, błędy, złośliwe oprogramowanie itp.).

Materiały mogą podlegać zmianom lub aktualizacjom bez powiadomienia. PR industrial zastrzega sobie również wyłączne prawo do wprowadzania zmian i / lub ulepszeń w obrazie, produktach, tekście, aplikacjach znalezionych w Witrynie, bez wcześniejszego powiadomienia w dowolnym momencie.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, koszty i szkody, bezpośrednio lub pośrednio wszelkiego rodzaju i zdarzenia, które mogą wyniknąć z korzystania z Witryny.

Wszystkie Materiały i wszelkie twórcze wypowiedzi przesłane do Witryny i / lub PR Industrial, z jedynym wyjątkiem danych osobowych (imię, nazwisko i adres e-mail) wskazanych w polityce prywatności, będą traktowane jako niepoufne i przypisane nieodwołalnie i dowolnie , wraz z ich wysłaniem do PR Industrial. Przesyłając zgłoszenie, Użytkownik zgadza się, że PR Industrial ma prawo (ale nie obowiązek) do opublikowania lub wykorzystania takiego zgłoszenia w dowolnym celu, bez wynagrodzenia dla Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby, chyba że jest to wyraźnie określone przez prawo.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się tylko prawo włoskie. Żaden podmiot niebędący podmiotem w niniejszym regulaminie nie skutkuje uznaniem, że ​​nie jest podmiotem ani nie unieważnia żadnego innego, co w związku z tym pozostaje w pełni skuteczne. Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami i / lub korzystaniem z samej Witryny będą rozstrzygane przez wyłączną jurysdykcję Sądu w Sienie.